Skip to content Skip to footer

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė su giliu liūdesiu sutinka žinią apie kraštotyrininko, eiliuotojo, bibliotekininko, pedagogo, spaudos ir raštijos veikėjo, Pagėgių krašto literatų sambūrio nario Broniaus Bagdono mirtį.

Šią visai Pagėgių krašto bendruomenei sunkią skausmo valandą reiškiame nuoširdžius užuojautos žodžius velionio šeimai, artimiesiems, visiems jį pažinojusiems bei prasmingoje gyvenimo kelionėje lydėjusiems. Širdimis, mintimis esame drauge, telydi Jus Dievo palaima bei dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.

Bronius Bagdonas gimė 1936 m. balandžio 9 d. Rokiškio apskrityje Obelių valsčiuje Mičiūnų kaime. Zofijos ir Vytoldo Bagdonų šeimoje buvo trečias vaikas. 1943 m. pradėjo lankyti Bajorų kaimo pradinę mokyklą, bet prieš žiemą mokslus teko nutraukti, nes neturėjo kuo apsiauti ir apsivilkti. Skaityti, skaičiuoti ir rašyti namuose mokė brolis Liucijus. 1946 m. šeimą likimas nubloškė į Tauragę, o vėliau – į Pagėgius.  1946-1947 m. mokėsi Pagėgių pradinėje mokykloje. Eilėraščius bandė rašyti besimokydamas Pagėgių progimnazijos pirmoje (arba vidurinės mokyklos penktoje) klasėje. 1950 m. mokslus tęsė Stoniškių septynmetėje mokykloje. Dar besimokydamas septynmetėje mokykloje, savo kūrybą skelbė Pagėgių rajoniniame laikraštyje „Pagėgių balsas“. 1952 m. baigė Stoniškių septynmetę mokyklą. Toliau tęsti mokslų vidurinėje mokykloje neturėjo sąlygų, nes iš Stoniškių reikėjo 12 kilometrų kiekvieną dieną važinėti į Pagėgius. Suviliotas uniformos ir antpečių, bandė stoti į geležinkeliečių technikumą, bet dėl silpnos regos siekiamo tikslo teko atsisakyti. Sugrįžęs iš Vilniaus į Pagėgių kraštą, Stoniškių mašinų-traktorių stotyje įsidarbino kombainininko padėjėju. Retkarčiais paskelbdavo vieną kitą straipsnelį „Pagėgių balso“ leidinyje. 1953 m. buvo pakviestas dirbti literatūriniu darbuotoju Pagėgių rajono laikraščio „Raudonasis artojas“ redakcijoje. Darbas redakcijoje B. Bagdonui davė gerą patirtį, kaip reikia dirbti su žmonėmis. Jis yra parašęs apybraižų, feljetonų, apsakymų, eilėraščių. Kai kurie straipsniai buvo spausdinami B. Aukštaičio ar kitais slapyvardžiais. Po darbo redakcijoje, Bronius Bagdonas 1953 m. pradėjo dirbti Stoniškių bibliotekos vedėju. Dirbdamas bibliotekoje yra parašęs įvairiausių renginių scenarijų, pranešimų bei straipsnių žurnalui „Bibliotekų darbas“. 1955 m. Bronius Bagdonas vedė savo buvusią bendradarbę, Stoniškių klubo-skaityklos vedėją Albiną Milkerytę. 1956 m. gimė sūnus Alvydas. Žmona nedirbo. Be bibliotekininko darbo, vakarais jis dirbdavo kino mechaniku. 1961 m. atsisakė bibliotekos vedėjo pareigų ir pradėjo dirbti Stoniškių kultūros namų direktoriumi. 1961 m. dienos metu dirbo Stoniškių mokyklos darbų ir piešimo mokytoju, o vakarais – kultūros namuose. Neakivaizdiniu būdu mokėsi Vilniaus ir Sovetsko technikumuose. 1969 m. baigė 5-6 klasių piešimo mokytojų tobulinimosi kursus. Nuo 1970 m. Bronius Bagdonas pradėjo kaupti medžiagą apie Stoniškių apylinkės kaimus, juose gyvenusius ir dirbusius žymius šio krašto žmones. 1971 m. baigė Sovetsko (Rusija) kino technikumą, kuriame įgijo kino teatrų projektavimo, įrengimo ir montavimo specialybę. Tais pačiais metais baigė Vilniaus mokytojų tobulinimosi institute užklasinio darbo organizatorių kursus ir buvo paskirtas mokyklos užklasinio darbo organizatoriumi. Dirbdamas mokykloje, kartu su istorijos mokytoja N. Judžentyte pradėjo domėtis mokyklos ir tarybinio ūkio istorija. Įsitraukė į Šilutės rajono Kraštotyros draugijos veiklą. 1974-1988 m. dirbo Stoniškių tarybiniame ūkyje partinio komiteto sekretoriumi. 1988-1990 m. Stoniškių tarybiniame ūkyje remontavo elektros variklius, o nuo 1990 m. iki 1996 m. Stoniškių apylinkėje dirbo elektriku-energetiku. Nuo 1996 m. išėjo į užtarnautą poilsį. Bronius Bagdonas kartu su Šilutės rajono Kraštotyros draugija suorganizavo didelę ekspediciją Stoniškių tarybinio ūkio istorijai aprašyti. Už šį kraštotyrinį darbą Šilutės kraštotyros draugija Bronių Bagdoną apdovanojo Garbės raštu. 2009 m. Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje vykusio literatūrinio pavasario ,,Atidengsiu Tau žodį it širdį“ metu pristatyta bibliotekininkų sudaryta bei išleista Broniaus Bagdono poezijos knygelė „Savas takas“ (2009 m.), kurioje suguldyti brandūs eilėraščiai apie kraštą, jaunatviškos eilės apie mergelę ir meilę. Šventės metu Broniui Bagdonui įteikta nominacija „Už ilgametę Pagėgių krašto kraštotyrinę veiklą“, atminimo simbolis „Sparnai“ ir diplomas už literatūrinį debiutą, nuopelnus Pagėgių krašto raštijai, gražius darbus ir ilgametę kraštotyrinę veiklą Stoniškiuose. 2010 m. Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje organizuoto  literatūrinio pavasario ,,Atidengsiu tau žodį it širdį“ šventės metu už ilgametį kraštotyrinės medžiagos apie Pagėgių kraštą kaupimą ir sklaidą, krašto raštijos puoselėjimą kraštotyrininkui, eiliuotojui, Pagėgių krašto literatų sambūrio nariui, buvusiam bibliotekininkui Broniui Bagdonui paskirtas „Pagėgių krašto garsintojo“ titulas ir pagėgiškės Jūratės Jablonskytės-Caspersen paramos fondo (Šveicarija) piniginė premija bei diplomas. 2012 m. Pagėgių savivaldybėje pažymint Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną, apdovanoti iškiliausi savivaldybės žmonės, tarp kurių – ir Bronius Bagdonas, apdovanotas medaliu „Už nuopelnus Pagėgių kraštui“. Šis garbus įvertinimas jam paskirtas už užrašytas seniūnijos kaimų, įstaigų, organizacijų, asmenybių istorijas, siekiančias net XVIII amžių, fotografijose įamžintus šio krašto vaizdus ir išsamius jų aprašymus bei sukauptą istorinę medžiagą, kaimų žemėlapius ir schemas, už surinktą išsamią medžiagą apie senąjį, buvusios Prūsijos kaimą − Plaškius, už aktyvų dalyvavimą kultūrinėje ir visuomeninėje veikloje. Pagėgių savivaldybės kultūros centras 2020 m., 2021 m. ir 2022 metais Kultūros tarybai bei Pagėgių savivaldybei finansuojant išleido Broniaus Bagdono ,,Pagėgių krašto kaimai“ I, II ir III knygos dalis. Visą savo gyvenimą Bronius Bagdonas domėjosi ir dirbo kraštotyrinį darbą. Gyveno Mažaičių kaime, Stoniškių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. info@pagegiusvb.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: