Skip to content Skip to footer

Jankutė Elzė (1894-1985 m.)

Gimė 1894 m. liepos 16 d. Bitėnuose, Ragainės apskrityje (dabar – Pagėgių savivaldybėje). Tautosakos, pateikėja, vyriausioji Mažosios Lietuvos  lietuvių spaudos, visuomenės veikėjo, publicisto,  Tilžės akto signataro, Mažosios Lietuvos tautinio sąjūdžio veikėjo, knygnešio Martyno Jankaus duktė, gyvenusi Bitėnuose ir talkininkavusi tvarkant tėvo ūkį ir reikalus. Pirmojo pasaulinio karo metais, kartu su visa Martyno Jankaus šeima (išskyrus 1913 m. mirusią mamą) ištremta į Samarą (Rusija) ir su kitais broliais bei seserimis atskirta nuo tėvo bei senelio. 1918 m. iš tremties grįžusi į Lietuvą, Elzė Jankutė tapo tautinės tėvo veiklos rėmėja. Ji slapta gabeno pinigus į Karaliaučių, idant galėtų nupirkti ginklų besiformuojančiai Lietuvos kariuomenei. Rinko Mažosios Lietuvos tautosaką, kurios dalis paskelbta 1937 m. išleistame „Tautosakos darbų“ 3-iajame tome. Taipogi rinko vietinių žvejų dainas, kurias įdainavo į magnetofono juostą Švietimo ministerijoje. Šiuo metu kasetės su Elzės Jankutės įdainuotomis dainomis yra saugomos Otavos muziejuje. 1939 m. Martynui Jankui iš Klaipėdos krašto pasitraukus į Didžiąją Lietuvą, Elzė Jankutė globojo dar vaikystėje nelaimingo atsitikimo tėvo spaustuvėje metu regėjimo netekusį savo brolį Kristupą. 1944 m. šeima iškeldinta Vokietijon. 1950 m. Elzė Jankutė su broliu Kristupu iš Vokietijos emigravo į Torontą (Kanada). Pradėjo aktyviai dalyvauti lietuvių etninėje veikloje: pati rengė ar padėjo organizuoti lietuviškus renginius ir įdainavo Kanados valdžios leidžiamam specialiam leidiniui skirtas mažlietuvių dainų plokšteles. Elzei Jankutei karo metu pavyko išsaugoti Mažosios Lietuvos tautinių drabužių bei audinių rinkinį, kurį ji atsivežė į Torontą. 1958 m. Toronte įkūrė ir pirmininkavo Mažosios Lietuvos moterų draugijai, kurios veiklos pagrindas – Toronte gyvenančių mažlietuvių subūrimas, su Mažąja Lietuva susijusios veiklos, raštijos, spaudos rėmimas bei 1921-1939 m. veikusios Klaipėdos lietuvių moterų draugijos rengtų „šiupinio vakarų“ (mažlietuviškos šiupinio tradicijos) atgaivinimas. Elzė Jankutė buvo Martyno Jankaus Broktone ir Putrio šaulių kuopos Toronte narė, Mažosios Lietuvos rezistencijos sąjūdžio Toronto skyriaus vicepirmininkė, Evangelikų Išganytojo parapijos draugijos garbės narė. Bendradarbiavo spaudos darbo baruose. Jos memuarų fragmentai spausdinti Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos leistame leidinyje „Lietuvos pajūris“. Mirė 1985 m. rugsėjo 9 d. Toronte, Kanadoje. Palaidota Toronto Anapilio kapinėse, greta Kristupo, Edės ir Urtės Jankų.

 

Naudoti informacijos šaltiniai:

Elzė Jankutė [interaktyvus]. Klaipėda: Klaipėdos universiteto biblioteka, [s. a] [žiūrėta 2015 m. lapkričio 5 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.ku.lt/biblioteka/files/2014/01/Elz%C4%97-Jankut%C4%97_2.pdf>.

KONDRATAS, Benjaminas. Kūrėjų pėdsakais. Kn. 7: Pagėgių kraštas. Vilnius: Karminas, 2011. 312, [2] p. ISBN 978-609-8031-13-3.

Mažosios Lietuvos enciklopedija = Encyclopaedia of Lithuania Minor = Kleinlitauische Enzyklopädie. T. 1: A – Kar. Mažosios Lietuvos fondas; [redakcinė kolegija: Vilius Pėteraitis … [et al.]; vyriausiasis redaktorius Antanas Račis]. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. 775, [1] p. ISBN 5-420-01471-8.

Mažosios Lietuvos enciklopedija = Encyclopaedia of Lithuania Minor = Kleinlitauische Enzyklopädie. T. 2: Kas-Maž. Mažosios Lietuvos fondas; [redakcinė kolegija: Vilius Pėteraitis … [et al.]; vyriausiasis redaktorius Zigmas Zinkevičius]. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. 843, [1] p. ISBN 5-420-01525-0.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS FRIDRICHO BAJORAIČIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA. Šilutės kraštas: enciklopedinis žodynas. Šilutė: Prūsija, 2000. 496, [24] p. ISBN 9986-798-05-1.

Nuotrauka iš Klaipėdos universiteto bibliotekos interneto svetainės www.ku.lt/biblioteka

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: