Skip to content Skip to footer

Nagys Henrikas (1920-1996 m.)

Gimė 1920 m. spalio 12 d. Mažeikiuose, lietuvio ir latvės šeimoje: tėvas – Augustinas Nagys, mama – Antanina Grundmanis. Poetas išeivis, literatūros kritikas, vertėjas, filologijos mokslų daktaras, poetės Liūnės Sutemos (tikr. Zinaida Nagytė-Katiliškienė) brolis. Kadangi Henriko Nagio mama buvo latvė, o senelis – vokiečių kilmės, būsimasis poetas anksti išmoko latvių ir vokiečių kalbas. Gimtuosiuose Mažeikiuose Henrikas Nagys mokėsi pradžios mokyklos pirmajame skyriuje. Vėliau, apsigyvenęs kituose Lietuvos miestuose, mokslus tęsė Radviliškio, Kauno, Skuodo, Pagėgių, Kėdainių gimnazijose. Pirmieji Henriko Nagio eilėraščiai pradėti publikuoti 1937 m. Pirmiausia jie skelbti moksleivių žurnaluose „Mokslo dienos“ „Ateitis“, vėliau – žurnaluose „Naujoji Romuva“, „Židinys“, „Kūryba“, literatūros almanachuose, periodinės spaudos leidiniuose. 1940-1941 m. Henrikas Nagys Vytauto Didžiojo universitete (Kaunas) studijavo architektūrą, 1941-1943 m. – lituanistikos, germanistikos, filosofijos ir meno istorijos mokslus. 1944 m., karui baigiantis, pasitraukė į Vakarus. 1945-1947 m. Innsbrucko (Austrija) universitete tęsė germanistikos ir meno istorijos studijas. 1946 m. Innsbrucke buvo išleistas pirmasis Henriko Nagio eilėraščių rinkinys „Eilėraščiai“, pelnęs Innsbrucko knygų leidyklos „Patria“ literatūrinę premiją. Šią savo pirmąją knygą papildęs, Henrikas Nagys įtraukė į savo antrąją, 1947 m. Freiburge (Vokietija) pasirodžiusią poezijos rinktinę „Lapkričio naktys“.

Nuo 1947 m. iki 1948 m. Fribūro (Šveicarija) universitete toliau gilino germanistikos ir meno istorijos žinias. Dirbo vokiečių kalbos dėstytoju Taikomosios dailės institute (École des Arts et Métiers) Freiburge (Vokietija). 1949 m. Innsbrucko (Austrija) universitete apgynė filologijos daktaro disertaciją apie austrų poeto Georgo Traklio kūrybą ir persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas. Gyveno Montrealyje, Kanadoje. Gilino žinias Montrealio universitete, dirbo fabrikuose. Henrikas Nagys – vienas iš Lietuvių akademinio sambūrio Montrealyje ir Vinco Krėvės literatūrinės premijos steigėjų. Mažosios Lietuvos Bičiulių draugijos (MLBD) dr. Vydūno literatūrinės premijos vertinimo komisijos bei Mažosios Lietuvos fondo (MLF) narys. 1952 m. pasirodė trečioji, Šiaurės Amerikoje (Čikagoje) išleista Henriko Nagio eilėraščių knyga „Saulės laikrodžiai“. 1952-1959 m. Henrikas Nagys dirbo „Literatūros lankų“ redakcijoje.

Dėstė Montrealio universitete, 1954-1962 m. buvo šeštadieninės mokyklos ir Montrealio aukštesniųjų lituanistikos kursų vadovas ir dėstytojas. Mokytojavo gimnazijose, lituanistinėse mokyklose. 1968-1969 m. buvo Montrealio lietuvių savaitraščio „Nepriklausoma Lietuva“ redaktorius. Čikagoje (Jungtinės Amerikos Valstijos) išleistos Henriko Nagio poezijos rinktinės buvo įvertintos literatūrinėmis premijomis: „Broliai balti aitvarai“ (1969 m.) laimėjo Lietuvos rašytojų draugijos, o „Prisijaukinsiu sakalą“ (1978 m.) – Lietuvių akademinio sambūrio Montrealyje Vinco Krėvės literatūrines premijas.

Henrikas Nagys – publikacijų literatūros ir dailės temomis, išeivijos poezijos ir prozos apžvalginių apybraižų, kritikos straipsnių (dažnai pasirašytų Jono Vakario bei Vytauto Statkaus slapyvardžiais), Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejui skirtos kantatos „Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva“ (muzika – Aleksandro Stankevičiaus) teksto autorius. Paskelbė amerikiečių (C. Sandburgo, T. Wilderio), latvių (V. Plūdonio, J. Rainio, K. Skalbės ir kt.) bei vokiečių rašytojų (G. Celano, R. Dehmelio, S. George’s, F. Hölderlino, F. Kafkos, R. M. Rilke’s, G. Traklio ir kt.) poezijos ir prozos vertimų.

1990 m. Vilniuje išleista Henriko Nagio poezijos rinktinė „Grįžulas“, o 1996 m. Kaune – eilėraščių rinkinys „Sakalų valanda“.

Henrikas Nagys mirė 1996 m. rugpjūčio 3 d. Montrealyje, Kanadoje. 1997 m. lapkričio 3 d. perlaidotas Lietuvoje, Vilniaus Antakalnio kapinėse

1998 m. Mažeikių rajono tarybos sprendimu Henriko Nagio vardas suteiktas Buknaičių pagrindinei mokyklai, kuri 2008 m. buvo reorganizuota į Kalnėnų vidurinės mokyklos skyrių, o 2011 m. – uždaryta. 2005 m. Mažeikiuose, prie rašytojo gimtojo namo (Stoties g. 16) buvo atidengta memorialinė lenta, skirta Henriko Nagio ir jo sesers, poetės, 2007 m. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės Zinaidos Nagytės-Katiliškienės (slapyvardis – Liūnė Sutema) šviesaus atminimo įamžinimui.

 

Naudoti informacijos šaltiniai:

BANIONIS, Juozas. Lietuvos krikšto jubiliejus: išeivijos pastangos skelbti okupuotos šalies padėtį. Iš: Bažnyčios istorijos studijos: lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [interaktyvus]. Vilnius, 2007. Т. ЗО В, 173 ekr. [žiūrėta 2015 m. lapkričio 16 d.] Prieiga per internetą:  <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=
cache:htVruBSCjNoJ:http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/
LT-LDB-0001:J.04~2007~1367190132950/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/
content%2BKantata+Kry%C5%BEi%C5%B3+ir+r%
C5%ABpintoj%C4%97li
%C5%B3+lietuva+skirta+lietuvos+krik%C5%A1%C4%8Dionyb%C4%97s+
jubiliejui&hl=lt&gbv=2&&ct=clnk>.1SSX 1392-0502.

Buknaičių Henriko Nagio pagrindinė mokykla. Iš: Mažeikių krašto enciklopedija [interaktyvus]. Atnaujinta 2013 m. birželio 13 d. Prieiga per internetą:

<http://www.mke.lt/Buknai%C4%8Di%C5%B3_Henriko_Nagio_pagrindin%C4%97_mokykla>.

KATKAUSKAITĖ, S. Poetui Henrikui Nagiui – 90. Tėviškės žiburiai, 2010, lapkričio 30, p. 9. ISSN 0040-4063.

KONDRATAS, Benjaminas. Kūrėjų pėdsakais. Kn. 7: Pagėgių kraštas. Vilnius: Karminas, 2011. 312, [2] p. ISBN 978-609-8031-13-3.

Lietuva: enciklopedija / [vyriausioji redakcija: vyriausiasis redaktorius Antanas Račis… [et al.]. [T.] 3: biografijos: J – Q. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012. 1175, [1] p. ISBN 978-5-420-01707-4.

Mažosios Lietuvos enciklopedija = Encyclopaedia of Lithuania Minor = Kleinlitauische Enzyklopädie. T. 3: Mec-Rag. Mažosios Lietuvos fondas; [redakcinė kolegija: Vilius Pėteraitis … [et al.]; vyriausiasis redaktorius Martynas Purvinas]. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 856, [2] p. ISBN 5-420-01612-5.

Henrikas Nagys. Iš: Mažeikių krašto enciklopedija [interaktyvus]. Atnaujinta 2013 m. lapkričio 30 d. Prieiga per internetą: <http://www.mke.lt/Henrikas_Nagys>.

Henrikas Nagys [interaktyvus]. Mažeikiai: Mažeikių muziejus, 2014-2015 [žiūrėta 2015 m. lapkričio 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://mazeikiumuziejus.lt/zymus-zmones/henrikas-nagys/>.

PAPLAUSKIENĖ, Virginija. Sakalo brolio neišdaviau. Iš: Literatūra ir menas: Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis [interaktyvus]. 2006, sausio 6 d., nr 3077 [žiūrėta 2015 m. lapkričio 16 d.]. Prieiga per internetą: <http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/
20111120225414/http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=
3077&kas=straipsnis&st_id=8015>. ISSN 0233-3260.

Suvestinis katalogas [Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema] [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, [s. a.]. Prieiga per internetą: <http://libis.lt/>.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS FRIDRICHO BAJORAIČIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA. Šilutės kraštas: enciklopedinis žodynas. Šilutė: Prūsija, 2000. 496, [24] p. ISBN 9986-798-05-1.

Visuotinė lietuvių enciklopedija. [T.] 15: Mezas – Nagurskiai. I-XV tomo papildymai. [Mokslinė redakcinė taryba: Stasys Vaitekūnas – pirmininkas … [et al.]. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. 799, [1] p. ISBN 978-5-420-01654-1.

Nuotrauka iš Mažeikių muziejaus interneto svetainės www.mazeikiumuziejus.lt

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: