Skip to content Skip to footer

Kaunas Domas (1949)

Domas Kaunas (gimė 1949 04 21 Šlepečiuose, Plungės raj.) – knygotyrininkas, bibliofilas, Mažosios Lietuvos raštijos ir knygos tyrinėtojas, daugelio knygų apie šio regiono (tame tarpe ir apie Pagėgių krašto) raštijos veikėjus, bibliotekas autorius, vienas Martyno Jankaus muziejaus Bitėnuose (Pagėgių savivald) įkūrėjas, iki šių dienų  – globėjas.  Humanitarinių mokslų habilituoto daktaras (disertacija “Mažosios Lietuvos lietuvių knygos raida 1808–1919 metais” (apginta 1990 m.), profesorius (1993), Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas (2007), Vokietijos Leibnico mokslo draugijos (Leibniz–Sozietät e. V.) narys (2003).

Baigė Priekulės vid. m-klą, 1975 baigė Vilniaus Valstybinį Universitetą ir jame dėsto. Nuo 1991 – Komunikacijos fakulteto prodekanas, Knygotyros katedros vedėjas, humanit. m. habil. dr., profesorius (1993), Lietuvos MA narys ekspertas (1996). Daugiausia dirba knygos istorijos srityje. Išleido knygas: „Iš lietuvių knygos istorijos: Klaipėdos krašto lietuvių knyga iki 1919  m.“ (1986), „Mažosios Lietuvos spaustuvės 1524-1940 metais“ (1987), „Mažosios Lietuvos bibliotekos (iki 1940 metų)“,Lietuvių periodikos pirmtakas“ (1992), „Mažosios Lietuvos knygynai“ (1992), „Donelaičio žemės knygiai“ (1993), „Aušrininkas: tautinio atgimimo spaudos kūrėjas Jurgis Mikšas“ (1996), „Mažosios Lietuvos knyga: lietuviškos knygos raida 1547-1940“ (1997), „Klaipėdiškė“ (1997) „Knygos dalia: Mažosios Lietuvos knygos istorijos tyrinėjimai“ (1999). Sudarė ir parengė M. Lietuvos liet. Poezijos antologiją „Kaip ąžuols drūts prie Nemunėlio“ (1986), „Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai: 1885–1940 metų ikonografija“ (2000),  „Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas. Vertės ir interesų sankirtos požiūriu.“  (2004). „Knygos kultūros karininkas“ (2004). Daugybės atskirais leidiniais paskelbtų kolektyvinių veikalų bendraautoris, sudarytojas, rengėjas ir redaktorius, tame tarpe  „Mažosios Lietuvos kultūros paveldas : Straipsnių, parengtų konferencijos ,,Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas“ (2006), 2005 09 22–24 pranešimų pagrindu, rinkinys, kurio sudarytojas ir ats. redaktorius ∆ . Leidinyje nagrinėjama Pagėgių krašto kultūros, tame tarpe ir raštijos paveldo problematika. ∆ parengė ir publikavo studijas „Rankraštinio ir spaudos paveldo sklaida socialinėje aplinkoje“ (2006), „Viliaus Gaigalaičio knygotyrinės nuostatos ir veikla“ (2007), gausybė autorinių publikacijų, konferencijų pranešimų publikacijų. ∆  Mažosios Lietuvos lietuvių kultūros istorijos tema rašo periodikoje, nustatė žymių Pamario krašto asmenų gyvenimo, palaidojimo vietas.

Už ML lietuviškos spaudos istorijos darbus ∆ buvo paskirta 1994 LR mokslo premija.  1995 ∆ rankraštis „Mažosios Lietuvos knyga. 1547-1940“ apdovanotas Mažosios Lietuvos fondo (Kanada) dr. Vydūno premija. 1997 apdovanotas  Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 5–ojo laipsnio ordinu. Už knygas „Mažosios Lietuvos knyga: lietuviškos knygos raida 1547–1940“ (1997) ir „Klaipėdiškė“ (1997) paskirta I. Simonaitytės literatūrinė premija (1998).   1998 apdovanotas „Lietuvininkų vilties“,  1999 – valstybine Martyno Mažvydo premijomis.

Domas Kaunas – nuolatinis kasmet Bitėnuose rengiamų sueigų pas Martyną Jankų organizatorius ir dalyvis, pranešimų įv. konferencijose apie Pagėgių krašto kultūros ir raštijos paveldo išsaugojimo problemas autorius. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos teikimu „Už Mažosios Lietuvos kultūrinio ir literatūrinio paveldo puoselėjimą ir tyrinėjimą, ilgametę mokslinę veiklą ir Pagėgių krašto garsinimą“ Vasario 16-osios proga išrinktas Pagėgių krašto Metų žmogumi (2007 metai).

D. Kauno parengti ir išleisti:

Mokomieji leidiniai:

 • Knygotyra : vadovėlis / Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Knygotyros ir dokumentotyros institutas; [redaktorių kolegija : Domas Kaunas (sudarytojas ir ats. redaktorius), Remigijus Misiūnas, Aušra Navickienė, Vanda Stonienė]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006. 402 p. – D. Kauno parašyti skyriai: Pratarmė (p. 11– 22), Leidinių tipologija (p. 67–87), Skaitmeninė knyga (p. 171–184),  Knygos kultūros bibliofiliniai aspektai (p. 307–327).
 • Lietuvos knygos istorija : seminarų planai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006. 32 p.
 • Knygotyros istoriografija: Knygotyros magistrantūros studijų kurso programa ir kolokviumų planai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005. 24 p.
 • Knygotyra : kurso programa. Vilnius : Vilniaus universiteto Knygotyros katedra, 2000. 20 p.
 • Lietuvos knygos istorija: studijų vadovas. Vilnius: VU l-kla, 1995. 45 p.; 2-asis patais. ir papild. leid. Vilnius: VU l-kla, 1997. 43 p.
 • Knygotyros pagrindai: kurso programa. Vilnius: Vilniaus universiteto l-kla, 1995. 12 p.
 • Lietuviškosios knygos istorija: studijų priemonė. Vilnius: VU l-kla, 1992. D.1. 130 p.
 • Knygos istorija: seminarų planai / D. Kaunas, V. Stonienė. Vilnius: Vilniaus universiteto l-kla, 1991. 20 p.
 • Mažosios Lietuvos lietuvių bibliotekos, 1920–40 : Mokomoji priemonė. Vilnius : Vilniaus universitetas, 1984. 126 p.
 • Mažosios Lietuvos bibliotekos, 1879–1919 : Mokomoji priemonė. Vilnius : Vilniaus universitetas, 1983. 113 p.
 • Mažosios Lietuvos knygynai (iki 1923 m.): Metodiniai nurodymai Knygos istorijos kurso klausytojams, SMD knygotyriniams būreliams. Vilnius : Vilniaus universitetas, 1979. [2], 8, [62] p.

Monografijos, knygos:

 • Knygos kultūra ir kūrėjas : istoriografiniai tyrimai ir vertinimai. Vilnius:  Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 408 p.
 • Knygos kultūros karininkas. Vilnius: Seimo leidykla ,,Valstybės žinios“, 2004. 204 p.
 • Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas. Vertės ir interesų sankirtos požiūriu. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004. 76 p.
 • Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai: 1885–1940 metų ikonografija. Vilnius: Seimo leidykla ,,Valstybės žinios”, 2000. 440 p.
 • Knygos dalia: Mažosios Lietuvos knygos istorijos tyrinėjimai. Vilnius: Pradai, 1999. 328 p.
 • Klaipėdiškė: susitikimų ir pokalbių su Ieva Simonaityte užrašai. Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 1997. 125 p., 12 iliustr. lap.
 • Mažosios Lietuvos knyga: lietuviškos knygos raida 1547–1940. Vilnius: Baltos lankos, 1996 [išėjo 1997]. VII iliustr. p., 760 p.
 • Aušrininkas: tautinio atgimimo spaudos kūrėjas Jurgis Mikšas. Vilnius: Kultūra; Monrealis: Mažosios Lietuvos fondas, 1996. 248 p.
 • Donelaičio žemės knygiai: bibliofilijos apybraižos. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1993. 320 p.
 • Mažosios Lietuvos knygynai (iki 1940 metų): žinynas. Vilnius: Lietuvos knygų rūmai, 1992. 294 p.
 • Lietuvių periodikos pirmtakas. Vilnius: Lietuvos knygos d-ja, 1991 [išėjo 1992]. 68 p.
 • Mažosios Lietuvos spaustuvės, 1524–1940: žinynas. Vilnius: Mokslas, 1987. 176 p.
 • Mažosios Lietuvos bibliotekos (iki 1940 metų). Vilnius: Valst. resp. b-ka, 1987. 259 p.
 • Iš lietuvių knygos istorijos: Klaipėdos krašto lietuvių knyga iki 1919 m. Vilnius: Mokslas, 1986. 192 p., [8] iliustr. lap.

Atskirais leidiniais paskelbtų kolektyvinių veikalų bendraautoris, sudarytojas, rengėjas ir redaktorius:

 • Mažosios Lietuvos kultūros paveldas : Straipsnių, parengtų konferencijos ,,Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas“ (2005 09 22–24) pranešimų pagrindu, rinkinys / Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų akademija: [sudarytojas ir ats. redaktorius Domas Kaunas]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006. 397 p.
 • Knygos ir bibliofilijos kultūra : svarstymai ir mintys / Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas, Martyno Mažvydo bibliofilų klubas; redaktorių kolegija : Alma Braziūnienė, Kristina Gudavičienė, Domas Kaunas (sudarytojas ir vyr. redaktorius), Daiva Narbutienė, Aušra Navickienė, Gediminas Zemlickas. Vilnius : Versus aureus, 2005. 239, [1] p. : iliustr.
 • Stanislovo Didžiulio asmeninė biblioteka : katalogas / Kauno technologijos universiteto biblioteka; parengė Nijolė Lietuvninkaitė; redaktorių kolegija: Domas Kaunas (pirmininkas), Alma Braziūnienė, Genė Duobinienė, Arvydas Pacevičius, spec. redaktorė Virginija Savickienė. Kaunas : Technologija, 2004. 271, [1] p.
 • Jakštas, Petras. Tilžės bažnyčios. Kuršiai ir jų kalba / sudarė ir ,,Pratarmę“ (p. 3–5) parašė Domas Kaunas. Vilnius : Seimo leidykla ,,Valstybės žinios“, 2003. 63 p.
 • Jakštas, Petras. Knygos / parengė, įvado straipsnį ,,Knygos“ ir jų autorius“ (p. 7–17), pristatomąjį straipsnį ,,About the manuscript ,,Books“ (,,Knygos“) and its author“ (p. 157–161)  ir paaiškinimus parašė Domas Kaunas. Vilnius : UAB ,,Petro ofsetas“, 2003. 169, [1] p. : iliustr.
 • Motiejus Valančius Žemaičiuose. Plungės bažnyčios vizitacija 1850 metais / iš lenkų kalbos vertė Birutė Mikalionienė, iš lotynų – Ona Daukšienė; sudarė, parengė ir įvado straipsnį ,,Rankraštis iš ,,Vilniaus senovės antikvariato“ (p. 5–17) parašė Domas Kaunas. Vilnius: Seimo leidykla ,,Valstybės žinios“, 2002. 79 p.
 • Basanavičius, Jonas Medega d-ro Jurgio Sauerweino biografijai / parengė, įvado straipsnius ,,Pirmoji Georgo Sauerweino biografijos knyga“ (p. 7–35), ,,First biography book of Georg Sauerwein“ (p. 307–313), ,,Die erste Biographie von Georg Sauerwein“ (p. 315–321 ir paaiškinimus parašė Domas Kaunas. Vilnius : Seimo leidykla ,,Valstybės žinios“, 2001. 339 p. : iliustr.
 • Bibliofilai apie asmenines bibliotekas / Vilniaus universiteto Knygotyros katedra, Martyno Mažvydo bibliuofilų klubas, Simono Daukanto bibliofilų klubas, XXVII knygos mėgėjų draugija; sudarė Domas Kaunas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2001. 143, [1] p. : iliustr.
 • Bury, Richard de. Philobiblon, arba Apie meilę knygoms / Vertėja Irena Jackevičienė, redaktorė Ona Daukšienė, projekto kuratorius ir str. ,, Knyga apie didžiąją knygų meilę ir išmintį; ,,Philobiblono“ leidimai“ autorius Domas Kaunas. Vilnius : Baltos lankos, 2001, p. 1–23.
 • Lietuviškoji knyga : Istorijos metmenys / Audronė Glosienė, Domas Kaunas, Aušra Navickienė, Vanda Stonienė. Vilnius: AB ,,Vilspa“, 1996. 226 p. – D. Kauno parašyti skyriai: ,,Įžangos žodis“ (p. 5–7), ,,Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės knygos tyrinėjimai“ (p. 9–19), ,,Lietuviškoji knyga Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ (p. 30–86).
 • Vladimirovas, Levas. Pranciškus Skorina. Pirmasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės spaustuvininkas / mokslinis redaktorius Domas Kaunas. Vilnius : Žurnalistų draugijos leidykla, 1992. 82 p.
 • Steponavičius, Juozapas. ,,Ryto“ akcinė bendrovė, Klaipėda : informacinis leidinys, skiriamas įmonės įkūrimo septyniasdešimtmečiui / spaudai parengė ir pratarmę ,,Pastabos neskelbtam rankraščiui“ (p. 5–12) parašė Domas Kaunas. Klaipėda : Rytas, 1991. 47 p.
 • Kaip ąžuols drūts prie Nemunėlio : Iš Mažosios Lietuvos XIX a.–XX a. pradžios lietuvių poezijos  /  Tekstus parengė, įvadą ,,Lietuvininkų eilėraštis nuo K. Milkaus iki I. Simonaitytės“ ( p. 5–30) ir paaiškinimus (p. 378–400) parašė Domas Kaunas. Vilnius: Vaga, 1986. 426, [1] p., [16] iliustr. lap. – (Poezijos biblioteka ,,Versmės“; red. komisija : Just. Marcinkevičius (pirm.) ir kt.).

Studijos

 • Viliaus Gaigalaičio knygotyrinės nuostatos ir veikla // Knygotyra, 2007, t. 48, p. 187 – 238.
 • Rankraštinio ir spaudos paveldo sklaida socialinėje aplinkoje. Kn. : Mažosios Lietuvos kultūros paveldas : Straipsnių, parengtų konferencijos ,,Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas“ (2005 09 22–24) pranešimų pagrindu, rinkinys / Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų akademija: [sudarytojas ir ats. redaktorius Domas Kaunas]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006, p. 148–182.
 • Knygų leidyba Plungėje pirmosios nepriklausomybės metais // Knygotyra, 2001, t. 37, p. 184–209.

 

Moksliniai straipsniai

 

 • Martyno Jankaus leidybinė veikla ir vaidmuo kultūriniame ir politiniame sąjūdyje // Knygotyra. 2009, t. 52, p. 7–37.
 • Rankraštinė lietuviška knyga Wolfenbüttelio Postilė // Knygotyra, 2009, t. 53, p. 198–216.
 • Išeivijos bibliofilijos paveldas: Justinas K. Karazija // Knygotyra. 2008, t. 50, p. 59–84.
 • Senosios knygos praeities pabiros // Knygotyra, 2007, t. 49, p. 244 – 258.
 • Paskutinis Mažosios Lietuvos baltistikos profesorius // Metai, 2007, Nr. 6, p. 115 – 117.
 • Die erste litauisch – deutsche Ausgabe des Poems ,,Das Jahr in vier Gesängen“ von Kristijonas Donelaitis aus dem Jahre 1818 // Marginalien (Vokietija), 2006, 1 (181. Heft), p. 42–53.
 • The History of a Book : Division into Periods. The Border Between Ancient and Modern Books  Kn.: Books and Libraries in the Baltic SeaRegion from the 16th to the 18th Century. – Bücher und Bibliotheken im Ostseeraum vom 16. bis zum 18. Jahrhundert / Editet by Lea Koiv, Tiiu Reimo. Tallinn, 2006, p. 121–126.
 • Retrospektyviosios lietuviškų knygų bibliografijos papildymai ir jų šaltiniai // Knygotyra, 2006, t. 46, p. 65–90.
 • Abraomo Kulviečio laikų Prūsijos bažnyčios malda // Knygotyra, 2005, t. 45, p. 25–37.
 • Georgas Sauerweinas lietuvių tautiniame sąjūdyje : klaipėdietiškasis laikotarpis. Kn. : Georgas Sauerweinas ir lietuvių tautinis atgimimas XIX a. pabaigoje : IV tarptautinis G. Sauerweino mokslinis simpoziumas Klaipėdoje. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2005, p. 15–31.
 • Tautinio atgimimo lietuviškos spaudos istorija ir jos kūrėjas : subjektyvioji versija // Knygotyra, 2005, t. 44, p. 20–49.
 • Das Kulturhistorische Erbe Kleinlitauens im Spannungsfeld von Werten und Interessen // Annaberger Annalen (Vokietija), 2004, Nr. 12, p. 45–77.
 • Lietuvių spaudos darbuotojų ryšiai su Georgu Sauerweinu : publikacija // Knygotyra, 2004, t. 42, p. 262–280.
 • Die Rolle Koenigsbergs in der Geschichte des litauischen Buches. Kn.: Buch – und Bibliotheksgeschichte. Koeln, Weimar, Wien: Boehlau Verlag, 2004, p. 157–167. – Straipsnis paskelbtas ir atspaudu.
 • Vokiečių literatūros kūrinių vertimai į lietuvių kalbą Mažosios Lietuvos spaudoje // Knygotyra, 2004, t. 43, p. 169–182.
 • Georg Sauerwein‘s Lithuanian Publications and their Significance for the Lithuanian National Movement. Kn. : III. Internationales Sauerwein – Symposion in Dovre 9.–12. August 2000 / Redigiert von Oskar Vistdal. Dovre (Norvegija), 2003, p. 209–222.
 • Mažosios Lietuvos rankraštinės ir spausdintos knygos paveldas Lietuvos knygos muziejuje : projekto bandymas // Knygotyra, 2003, t. 40, p. 62–77.
 • Orientalistinis pėdsakas misionieriaus Kristupo Lokio gyvenime ir publikacijose // Knygotyra, 2003,  t. 41, p. 102–115.
 • Uebersetzungen deutscher Literatur in die litauische Sprache in Kleinlitauen // Jahrestagung 2002 Suvažiavimo darbai / Lietuvių kultūros institutas. – Litauisches Kulturinstitut. Lampertheim (Vokietija), 2003, p. 11–27.
 • Bibliofilo bibliotekos katalogas // Knygotyra, 2002, t. 35, p. 27–46.
 • Knygos istorijos periodizacija // Bibliografija 2001 : mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos nacionalinė biblioteka, 2002, p. 52–57.
 • Mažosios Lietuvos tautinio sąjūdžio protestantiškojo sparno periodinis leidinys ,,Pagalba“ valdant kaizerinei Vokietijai (iki 1919 m.) // Knygotyra, 2002, t. 39, p. 34–44.
 • Stanislovo Dagilio redaguotas Biržų ,,Giesmynas“ ir jo evangelikų reformatų knygų istoriografinė apžvalga. Kn. : Panevėžio krašto spauda : leidyba ir sklaida / sudarė Genovaitė Astrauskienė. Panevėžys, 2001, p. 32–43.
 • Lietuviškas Liudviko Rėzos eilėraštis ,,Prasta giesmele“ (1816) // Archivum  Lithuanicum, 2001, t. 3, p. 207–212.
 • Pirmoji Georgo Sauerweino biografijos knyga (p. 7–35); First biography book of Georg Sauerwein (p. 307–313); Die erste Biographie von Georg Sauerwein (p. 315–321). Kn. : Basanavičius, Jonas. Medega d-ro Jurgio Sauerweino biografijai / parengė, įžangos straipsnius ir paaiškinimus parašė Domas Kaunas. Vilnius: Seimo leidykla ,,Valstybės žinios“, 2001. 339 p.
 • Georgo Sauerweino lietuviškosios knygos // Metai, 2001, Nr. 10, p. 111–119.
 • Vilniaus universiteto Knygotyros katedros pedagoginė ir mokslinė veikla 1990–1999 metais // Knygotyra, 2000 [išėjo 2001], p. 195–203.
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. info@pagegiusvb.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: