Skip to content Skip to footer

Mackus Algimantas Viktoras (1932-1964)

Algimantas Viktoras Mackus (1932-1964 m.)

Gimė 1932 m. vasario 11 d. Pagėgiuose. Poetas, žymiausias bežemių kartos atstovas bei vienas ryškiausių lietuvių išeivijos atstovų, visuomenininkas, literatūros bei sceninių kūrinių kritikas, žurnalistas. Augo pašto tarnautojo šeimoje. Pagėgiuose jis praleido pirmuosius septynerius gyvenimo metus: čia lankė vaikų darželį, pradėjo mokytis pradžios mokykloje. Pagėgiuose šeima gyveno iki 1939 m. kovo mėnesio, iki kol visą Klaipėdos kraštą okupavo vokiečiai. Po to gyveno Tauragėje, Vilkaviškyje, Vilniuje. 1944 m. su tėvais pasitraukė į Rytų Prūsiją, čia baigė Schwabisch Gmundo lietuvių gimnaziją. Gyveno pabėgėlių stovyklose Karaliaučiuje, Berlyne, Bavarijoje, Würzburge, Schweifurte, Schwäbisch Gmünde. Mokėsi stovyklinėse lietuvių mokyklose. 1949 m. išvyko į JAV, apsigyveno Čikagoje. Studijavo šiame mieste esančiame Ruzvelto universitete. Nuo 1954 m. dirbo JAV lietuvių radijo programoje „Margutis“ pranešėju bei aktyviai dalyvavo išeivijos gyvenime. Buvo žurnalo „Margutis“ redaktorius, „Šviesos“ sambūrio pirmininkas, vėliau „Santaros-Šviesos“ valdybos narys. Nuo 1958 m. Algimantas Mackus užsiėmė aktyvia knygų leidimo organizavimo veikla. 1958-1964 m. laikotarpiu vadovavo „Santaros-Šviesos“ įsteigtai Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių leidyklai, veikusiai 1958-2007 m. Willowbrooke (Ilinojaus valstija). 1964 m. ši leidykla buvo perorganizuota į knygų klubą ir pavadinta Mackaus knygų leidimo fondu – šios organizacijos paskutiniojo vadovo Algimanto Viktoro Mackaus, tragiškai žuvusio automobilių katastrofoje 1964 m. gruodžio 28 d., garbei.

Algimantas Viktoras Mackus pasirašinėjo A. Audriaus, Algimanto Pagėgio slapyvardžiais. Bendradarbiavo su tokiais leidiniais kaip  „Aidai“, „Dirva“, „Draugas“, „Literatūros lankai“, „Metmenys“, skelbė recenzijų, literatūros ir meno kritikos straipsnių, esė, publicistikos darbų. Parašė muzikinių vaidinimų tekstų. Išleido autorinių kūrybos rinktinių. Poeto kūryba leista Brailio raštu, skelbta lietuvių ir užsienio kalbomis leistuose jungtiniuose raštijos veikaluose, taipogi publikuota skaitmeninių / garso įrašų formatu.

Poezijoje reiškiama vadinamų bežemių kartos pasaulėjauta. Tautos istorijos praradimai ir tremtis tampa lyrinio herojaus dvasine būsena, skausmingu absoliučios vienatvės, beprasmybės ir nebūties išgyvenimu, pabrėžiama išdidi, iliuzijų neturinčio žmogaus laikysena mirties akivaizdoje. Vaikystės miestas – Pagėgiai – poeto pasaulėjautoje užėmė svarbią vietą (jis trokštąs „…numirti tenai toli, Pagėgiuose…“).Stiliui būdingi gausūs simboliai, alegorijos, naujos žodžių poetinės prasmės, moderni sintaksinė forma. Dominuoja ryškūs kontrastai, būties laikinumo, atskirties, prarajos tarp kalbos ir tikrovės, vertybių krizės ir prasmių prarasties tematika.

Nuo 2002 m. Pagėgių vidurinėje mokykloje pradėjo veikti pagėgiškio poeto Algimanto Mackaus vardo muziejus. 2008 m. birželio 12 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-348 Pagėgių vidurinės mokyklos bazėje įsteigta gimnazija ir jai suteiktas Algimanto Mackaus vardas. 2002 m. krašto išeivio, poeto Algimanto Viktoro Mackaus (1932-1964 m.) šviesiam atminimui pagerbti prie jo gimtojo namo Pagėgiuose atidengta atminimo lenta su šio šviesuolio atvaizdu bei fragmentu iš jo kūrybos ir biografijos.

Nuotrauka iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus fondų.

Naudoti informacijos šaltiniai:

Valdas Adamkus: „Algimantas Mackus buvo išskirtinis“ [interaktyvus]. [Kaunas]: Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus, 2013, sausio 15  [žiūrėta 2021 m. balandžio 19 d.]. Prieiga per internetą: <https://adamkuslibrary.lt/2013/01/15/valdas-adamkus-algimantas-mackus-buvo-isskirtinis/>.

ALMONAITIS, Vytenis; ir ALMONAITIENĖ, Junona. Šiaurės Skalva: keliautojo po Pagėgių kraštą žinynas. 3-iasis atnaujintas ir papildytas leidimas. Kaunas: Keliautojo žinynas, 2015. 256 p. ISBN 978-609-8063-10-3.

BIELSKIS, Stasys. Pastatytas paminklas Mažosios ir Didžiosios Lietuvos susijungimui. Voruta, 2005, nr. 15, p. 1-7. ISSN 1392-0677.

Gimnazijos istorija [interaktyvus]. Pagėgiai: Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija, 2019, kovo 22 [žiūrėta 2021 m. balandžio 19 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.gimnazija.pagegiai.lm.lt/index.php/gimnazijos-istorija/misija-vizija>.

Iš radijo aukso fondo  [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT), 2015, gegužės 11  [žiūrėta 2022 m. sausio 3 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1002728055/is-radijo-aukso-fondo>.

JUODKAZIS, Vytautas. Mažoji Lietuva – mano gimtinė: knyga šeimai ir bičiuliams. Vilnius: Standartų spaustuvė, 2011. 396 p. ISBN 978-9955-488-52-1.

LRT RADIJO LAIDA „RYTO GARSAI“, LRT.LT. „Amerikos balso“ archyvai. E. Cinzas: yra tekę meluoti žmonėms, kuriuos paverčiau romanų veikėjais [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT), 2014, vasario 25 [žiūrėta 2022 m. sausio 3 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.lrt.lt/naujienos/tavo-lrt/15/36834/amerikos-balso-archyvai-e-cinzas-yra-teke-meluoti-zmonems-kuriuos-paverciau-romanu-veikejais>.

LRT RADIJO LAIDA „RYTO GARSAI“, LRT.LT. „Amerikos balso“ archyvai. Savo eilėraščius skaito A. Nyka-Niliūnas [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT), 2015, sausio 21  [žiūrėta 2022 m. sausio 3 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.lrt.lt/naujienos/tavo-lrt/15/90537/amerikos-balso-archyvai-savo-eilerascius-skaito-a-nyka-niliunas>.

MISIŪNAS, Remigijus.  Mackaus knygų leidimo fondas. Iš: Visuotinė lietuvių enciklopedija [interaktyvus]. [Vilnius]: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2022 [žiūrėta 2022 m. sausio 3 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.vle.lt/straipsnis/mackaus-knygu-leidimo-fondas/>.

NASTARAVIČIUS, Mindaugas; ir VAISETA, Tomas. Pirmas sakinys. Literatūra „Amerikos balse“: gyvieji archyvai [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT), 2020,  gegužės 28  [žiūrėta 2022 m. sausio 3 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000109823/pirmas-sakinys-literatura-amerikos-balse-gyvieji-archyvai>.

Pėsčiomis po Pagėgius. Pasieniečių veiklos istorijos ekspozicija. Iš: Mano kraštas [interaktyvus]. [Vilnius]: Bendrauk, ugdyk save, keiskis, 2016, sausio 26 [žiūrėta 2020 m. rugpjūčio 19 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.manokrastas.lt/straipsnis/pesciomis-po-pagegius-pasienieciu-veiklos-istorijos-ekspozicija>.

SALDUKAS, Linas.  „Santara-Šviesa“. Iš: Visuotinė lietuvių enciklopedija [interaktyvus]. [Vilnius]: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2022 [žiūrėta 2022 m. sausio 3 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.vle.lt/straipsnis/santara-sviesa/>.

SATKAUSKYTĖ, Dalia. Algimantas Mackus. Iš: Visuotinė lietuvių enciklopedija [interaktyvus]. [Vilnius]: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2022 [žiūrėta 2022 m. sausio 3 d.]. Prieiga per internetą:  <https://www.vle.lt/straipsnis/algimantas-mackus/>.

ŠULAITIS, Edvardas. „Margutis“. Iš: Visuotinė lietuvių enciklopedija [interaktyvus]. [Vilnius]: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2022 [žiūrėta 2022 m. sausio 3 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.vle.lt/straipsnis/margutis-1/>.

VAIVADIENĖ, Vilma. Algimantas Mackus – Mažosios Lietuvos augintinis. Rambynas, 2014, nr. 1 (7), p. 57-60. ISSN 2029-0756.

VIDURNAKČIO LYRIKA. Mackus Algimantas [Garso įrašas] [vidurnakčio lyrikoje Algimanto Mackaus eiles skaito Vincas Aleknavičius]. Vilnius: Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT), 2013, birželio 29 [žiūrėta 2022 m. sausio 3 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1002731799/mackus-algimantas>.

VIDURNAKČIO LYRIKA. Vidurnakčio lyrika. Algimantas Mackus [Garso įrašas] [vidurnakčio lyrikoje Algimanto Mackaus eiles skaito Vytautas Paukštė]. Vilnius: Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT), 2016, gegužės 19 [žiūrėta 2022 m. sausio 3 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/102728391/vidurnakcio-lyrika-algimantas-mackus>.

VIDURNAKČIO LYRIKA. Vidurnakčio lyrika. Algimantas Mackus [Garso įrašas] [vidurnakčio lyrikoje Algimanto Mackaus eiles skaito Aleksandras Šimanskis]. Vilnius: Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT), 2014, sausio 23 [žiūrėta 2022 m. sausio 3 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/102729912/vidurnakcio-lyrika-algimantas-mackus>.

Autorinės knygos

 1. Jo yra žemė : eilėraščiai / Algimantas Mackus. – [Chicago (Ill.) : Santara, 1959]. – 91, [3] p. : iliustr.
 2. Neornamentuotos kalbos generacija ir augintiniai / Algimantas Mackus. – Chicago, Ill. : Santara, 1962. – 73, [2] p.
 3. Chapel B / Algimantas Mackus. – Chicago, Ill. : A. Mackaus vardo knygų leidimo fondas, 1965. – 63, [1] p.
 4. Poezija / Algimantas Mackus. – Vilnius : Vaga, 1972. – 167 p., [1] portr. lap. : iliustr.
 5. Augintinių žemė / Algimantas Mackus. – Chicago : A. Mackaus Knygų Leidimo Fondas, 1984. – 191, [3] p. : iliustr.
 6. Ir mirtis nebus nugalėta / Algimantas Mackus. – Vilnius : Vaga, 1994. – 734, [1] p. : iliustr.. – ISBN 5-415-00421-1.
 7. Trys knygos / Algimantas Mackus. – Vilnius : Baltos lankos, 1999. – 172, [2] p. (Rinktinė lietuvių poezija). – ISBN 9986-861-92-6.
 8. Poezija / Algimantas Mackus, Liūne Sutema. – Vilnius : Žaltvykslė, 2005. – 76 p. (Mokinio skaitiniai). – ISBN 9986-06-063-X.
 9. Jo yra žemė : kūrybos rinktinė / Algimantas Mackus. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017. – 234, [3] p. : portr. (Lietuvių literatūros lobynas: XX amžius : LLL / visuomeninė redaktorių taryba: Viktorija Daujotytė … [et al.]; Nr. 39). – ISBN 978-9986-39-942-1.
 10. Žemės prarastis : [poezijos rinktinė] / Algimantas Mackus. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021. – 240 p. (Gyvoji poezija). – ISBN 978-609-425-326-3.

Leidiniai Brailio raštu

 1. Trys knygos [Brailio raštas] / Algimantas Mackus. – Vilnius : Brailio spauda, 2005. – 1 kn.; 2,5 leid. lanko.

Kūryba rinktinėse

 1. Metmenys / red.: Vytautas Kavolis. – Downers Grove (Ill.) : AM & M Publications, 1959-. – Nr. 3. – 1960. – 192 p. : iliustr., Neornamentuotos kalbos generacija: II : eilėraščiai / Algimantas Mackus.
 2. Poezijos pavasaris / ats. redaktorius Vacys Reimeris. – Vilnius : Vaga, 1965-. – 1967. – 1967. – 268, [3] p. : iliustr., portr., Jurekas; Raudiškoji : [poezija] / Algimantas Mackus.
 3. Lietuvių meilės lyrika : eilėraščiai / [redakcinė komisija: Vytautas Kubilius (pirmininkas), Saulius Žukas (sudarytojas) … [et al.]. – Vilnius : Vaga, 1989, – 316, [3] p. : iliustr.. – ISBN 5-415-00126-3. – Dedikacija mirčiai ir meilei : [eilėraštis] / Algimantas Mackus. –  : Iliustr.
 4. Poezijos pavasaris / ats. redaktorius Vacys Reimeris. – Vilnius : Vaga, 1965-. – [19]89. – 1989. – 352 p. : iliustr.. – ISBN 5-415-00337-1. – Iš ciklo „Augintiniai“ : [eilėraščiai] / Algimantas Mackus.
 5. Poezijos pavasaris / ats. redaktorius Vacys Reimeris. – Vilnius : Vaga, 1965-. – [19]89. – 1989. – 352 p. : iliustr.. – ISBN 5-415-00337-1. – Iš „Chapel B“ : [eilėraščiai] / Algimantas Mackus.
 6. Poezijos pavasaris / ats. redaktorius Vacys Reimeris. – Vilnius : Vaga, 1965-. – [19]89. – 1989. – 352 p. : iliustr.. – ISBN 5-415-00337-1. – Lietuva : [eilėraštis] / Algimantas Mackus.
 7. Egzodo rašytojai / [parengėjai A. T. Antanaitis, A. Mickienė]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1994, – 876, [2] p. : portr. (Švietimas Lietuvos ateičiai). – ISBN 9986-413-37-0. –[Vietoj autobiografijos] / Algimantas Mackus. –  : Nuotr.
 8. Lithuania: In Her Own Words / edited by Laima Sruoginis. – Vilnius : Tyto alba, 1997, – ISBN 9986-16-054-5. – Of Little Faith / Algimantas Mackus.
 9. Mirtis, rečitatyvas ir mėlynas drugelis / sudarė Sigitas Geda. – Vilnius : Vaga, [1999]. – 207, [1]. – ISBN 5-415-01474-8. – Melskimės, vasara artinas; Pokalbis apie negyvųjų gimimą; Hermetiškoji daina su refrenu; Užsklanda: rečitatyvas ir šauksmas; Jurekas; Mirtiškoji; Triumfališkoji : [eilėraščiai] / Algimantas Mackus.
 10. Gyvas atodūsis = Breathing free : lietuvių poezijos vertimai / [sudarė ir į anglų kalbą vertė Vyt Bakaitis]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001, – 524, [1] p.. – ISBN 9986-39-183-0. – Keista mirtis = Dying is Strange; Netikėjimas = Refusing to Believe; Pokalbis apie negyvųjų gimimą = Talk about the Dead Being Born; Lietuva = Lithuania : [eilėraščiai] / Algimantas Mackus.
 11. Ant tavo rankų supasi gerumas / [sudarytojas Julius Jasaitis. – Vilnius : Andrena, [2005-2007]. – [Kn. 1]. – [2005]. – 306, [14] p. : iliustr., portr. – ISBN 9986-37-047-7. – Motinai : [eilėraštis] / Algimantas Mackus.
 12. In forma di parole. – Bologna : Associazione culturale „In forma di parole“, 1980-. – Ser. 4, no. 1 (2006), Mappa della poesia lituana del secondo Novecento : le generazioni di mezzo / a cura di Pietro U. Dini. – 2006. – 221, [4] p. : portr., žml., Lietuva = Lituania; Netikėjimas = Incredulità; Triumfališkoji = Trionfale : [eilėraščiai] / Algimantas Mackus. –  : Portr.
 13. Dar penkios minutės nakties / sudarytojas Kęstutis Navakas. – Vilnius : Tyto alba, 2007 [i.e. 2008]. – 157, [9] p. : iliustr.. – ISBN 978-9986-16-621-4. – Susitikom lietui lyjant; Po išsiskyrimo : [eilėraščiai] / Algimantas Mackus.
 14. Lietuvių rašytojai apie kūrybą / Vilniaus universitetas, Kauno humanitarinis fakultetas. – Kaunas [i.e. Vilnius] : Vilniaus universiteto leidykla, 2007, – 584, [1] p.. – ISBN 978-9986-19-985-4. – Autorius, kritika ir skaitytojas [1957 m.]; Atsakymai į „Literatūros lankų“ anketą [1959 m.]; Laisvės siekimas ir žemės trupiniai [1963 m.]; Žodis gavus V. Krėvės literatūrinę premiją [1964 m]; Ties nepriklausomybe ir ties žemėn neįaugusia karta [1960 m.]; Laiškai [Kostui Ostrauskui. Čikaga, 1961/1962 m., 1964 m.] / Algimantas Mackus.
 15. Антология на съвременната литовска поезия / съставител и преводач Аксиния Михайлова. – София : Foundation for Bulgarian Literature, 2007. – 359, [1] p. (Колекция на острова на блажените). – ISBN 978-954-677-040-0. – За капка вяра; В една мъглива есенна сутрин; Удавената жена; Умирането е странно : [eilėraščiai] / Алгимантас Мацкус.
 16. Nupinsiu Lietuvai vainiką / sudarytojas Julius Jasaitis. – Marijampolė : Ramona, 2004-. – T. 2, Ašara Dievo aky. – Vilnius : Mūsų knyga, [2008]. – 338, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-9955-14-247-8. – Lietuva; Mano žemės paukščiai : [eilėraščiai] / Algimantas Mackus.
 17. Nupinsiu Lietuvai vainiką / sudarytojas Julius Jasaitis. – Marijampolė : Ramona, 2004-. – T. 2, Ašara Dievo aky. – Vilnius : Mūsų knyga, [2008]. – 338, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-9955-14-247-8. – Tėviškė : [eilėraščių ciklas] / Algimantas Mackus.
 18. Tėvui, nors tiek / sudarytojas Algirdas Meškauskas. – Vilnius : Vyrų krizių ir informacijos centras, 2008. – 111, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-9955-9603-2-4. – Upė, tėvas upė : [eilėraštis] / Algimantas Mackus.
 19. Miškas ir mes : [kalendorius-almanachas]. – Vilnius : Žaliosios girios, 2003-. – [2013]. – 2013. – 247, [1] p. – ISSN 1822-1106. – Iliustr., portr., Miškai : [eilėraštis] / Algimantas Mackus.
 20. XX a. lietuvių literatūros chrestomatija, 1904-1989 / sud. Neringa Klišienė. – Vilnius : Eugrimas, 2014, – 639, [1] p. : iliustr., portr. – ISBN 978-609-437-266-7. Antanui Škėmai; „Žalios, žalios…“; Raudiškoji; „Tolsta mūsų egzilė…“; Triumfališkoji : [iš rinkinio „Chapel B“] / Algimantas Mackus.
 21. XX a. lietuvių literatūros chrestomatija, 1904-1989 / sud. Neringa Klišienė. – Vilnius : Eugrimas, 2014, – 639, [1] p. : iliustr., portr. – ISBN 978-609-437-266-7. Neornamentuotos kalbos generacija : [iš rinkinio „Neornamentuotos kalbos generacija“ ir „Augintiniai“] / Algimantas Mackus.
 22. XX a. lietuvių literatūros chrestomatija, 1904-1989 / sud. Neringa Klišienė. – Vilnius : Eugrimas, 2014, – 639, [1] p. : iliustr., portr.. – ISBN 978-609-437-266-7. – Netikėjimas; Džiaugsmas, senasis liūdesio apaštalas : [iš rinkinio „Jo yra žemė“] / Algimantas Mackus. –  : Portr.
 23. Pirštai jos neša leliją : moteris XX-XXI a. lietuvių poezijoje : rinktinė / [sudarytojas Julius Keleras]. – Vilnius : „Naujosios Romuvos“ fondas, 2017. – 254, [1] p.. – ISBN 978-609-8035-53-7. –  2. „Mano mergaitė ramiai nubrido per sniegą…“; Kriauklės ant moterų ašarom sudrėkusio kranto. – Mackus, Algimantas (1932-1964).
 24. Sinfonía de primavera : antología de poesía lituana del siglo XX / traducción y edición de Carmen Caro Dugo y Brigita Speičytė. – Valencina de la Concepción (Sevilla) : Renacimiento, 2019, – 272, [11] p. : portr. (Colección Poesía universal. Serie menor; 14). – ISBN 978-84-17950-28-6. – Incredulidad; Lituania; Alegoría de la sequía : [poemas] / Algimantas Mackus. –  : Portr

Skaitmeniniai / garso įrašai

 • Leonas Barauskas [Garso įrašas]. – Chicago (Ill.) : [s.n., 1976], Upė, tėvas, upė / Algimantas Mackus.
 • Ir mirtis nebus nugalėta [Skaitmenintas objektas] / Algimantas Mackus. – Archyvinė kopija: 3990MB. Viešos prieigos kopija: 111MB.
 • Jo yra žemė [Skaitmenintas objektas] : eilėraščiai / Algimantas Mackus. – Archyvinė kopija: 724MB. Viešos prieigos kopija: 6MB.
 • Poeta [Garso įrašas] : [albumas] / lietuvių lyriką skaito aktorius Laimonas Noreika. – Vilnius : Vieno aktoriaus teatras, 2006, Pavasaris; Netikėjimas / Algimantas Mackus.
 • Rašytojų balsai [Garso įrašas] : iš Lietuvos radijo aukso fondo / sudarė Valentinas Strazdelis ir Marius Mikalajūnas. – Vilnius : Lietuvos radijas, p. : 2002, Išpažintis / Algimantas Mackus.
 • Skaito Dalia Juknevičiūtė [Garso įrašas]. – [U.S.A.] : Pelkių žiburėlis, 1976, Eilėraščiai / Algimantas Mackus.
 • Švietimas Lietuvos ateičiai. Ir mirtis nebus nugalėta [Skaitmenintas objektas] / Algimantas Mackus. – Archyvinė kopija: 3990MB. Viešos prieigos kopija: 111MB.

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: