Skip to content Skip to footer

Jagomastas Enzys (1870-1941 m.)

Gimė 1870 m. kovo 22 d. Lumpėnų kaime (dabartinėje Pagėgių savivaldybėje), Tilžės – Ragainės apskrityje. Mažosios Lietuvos spaustuvininkas, kultūros veikėjas, Tilžės akto (1918 m.) signataras, knygų ir periodikos leidėjas, publicistas, didelis Lietuvos patriotas. Garsios Jagomastų šeimos galva. Baigęs Lumpėnų pradžios mokyklą, 1884-1888 m. mokėsi raidžių rinkėjo profesijos, vėliau dirbo spaustuvininku Tilžėje pas Ottą von Mauderodę.

E. Jagomastas priklausė daugeliui Tilžės lietuviškų draugijų, dainavo Tilžės lietuvių giedotojų draugijos bei kituose choruose. Nuo 1894 m. buvo pirmosios tautinės Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos ,,Birutė“, veikusios 1885-1914 m. Tilžėje, sekretorius. 1895 m. savo lėšomis pirmą kartą išleido Maironio poemą „Tarp skausmo į garbę“. Redagavo laikraščius „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“, „Lietuviškas laiškas“ (1896-1897 m.) su savaitiniu priedu ,,Namų prietelis“ ir „Naujasis Tilžės keleivis“ (1924-1940 m.). 1896-1941 m. E. Jagomastas Tilžėje turėjo savo spaustuvę ir leidyklą „Lituania“. Joje per šį laiką atspausdinta 380 pavadinimų įvairaus turinio lietuviškų knygų (tarp jų – Antano Baranausko, Maironio, Antano Smetonos, Vydūno kūriniai), 25 periodiniai leidiniai. Per 45 metus ,,Lituania“ išleido apie 370 lietuviškų knygų, brošiūrų, lapelių ir kalendorių, per 20 pavadinimų periodinių leidinių. Enzys Jagomastas sukaupė unikalų senosios lietuvių spaudos rinkinį. Juo naudojosi „Lietuvių bibliografijos“ sudarytojas Vaclovas Biržiška. Laikraštyje ,,Naujasis Tilžės keleivis“ ir savo leidžiamame kalendoriuje E. Jagomastas populiarino bibliografiją.

1914 m. E. Jagomastas buvo Tilžės-Pakalnės apskrities lietuvių rinkimo draugijos valdybos narys,  1918-1919 m. – Mažosios Lietuvos tarybos narys.

Spaudos draudimo Didžiojoje Lietuvoje metais, E. Jagomastas palaikė ryšius su knygnešiais: prisidėjo prie lietuviškų knygų platinimo Didžiojoje Lietuvoje. Nuo 1918 m. spausdino knygas įvairiems Didžiosios Lietuvos leidėjams.

1924-1941 m. E. Jagomastas buvo nuo 1913 m. Tilžėje veikusios, lietuviškas knygas ir laikraščius leidusios lietuvių ,,Spaudos“ draugijos pirmininkas.

Visuomeninėje, kultūrinėje veikloje pasižymėjo ir E. Jagomasto vaikai Ona, Emilis, Dovas, Jurgis. Dėl lietuvių tautinių teisių gynimo E. Jagomastas buvo persekiojamas Vokietijos valdžios. Jis 1937 m. dalyvavo ,,Santaros“ 25-mečio minėjime Panemunėje, prie Tilžės vartų, kuriame pasakojo, kaip kenčia lietuvininkai už Nemuno. Hitlerininkų verčiamas persikelti iš Tilžės į Vokietijos gilumą, repatrijavo iš Rytprūsių ir 1941 m. apsigyveno Vilniuje. Tais pačiais metais su visa šeima (žmona, sūnumis Dovu ir Jurgiu, dukterimi Ona bei jos vyru Emiliu Vilmantu-Mecklenburgu) nacių suimtas ir sušaudytas Paneriuose (prie Vilniaus). Ten Jagomastams atminti 1996 m. atidengtas paminklinis akmuo.

Vertingiausios E. Jagomasto knygos išvežtos į Vokietiją, kitos pateko į Lietuvos bibliotekas. Spaustuvės ,,Lituania“ archyvas bei E. Jagomasto dienoraštis saugomi Lietuvos mokslų akademijos (Vilnius) bibliotekoje.

1961 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) įkurtas E. Jagomasto fondas. Mokslų daktaras V. Tercijonas iš Letchvorto (JAV) Amerikos lietuvių gydytojų suvažiavime Niujorke skaitė pranešimą apie lietuvių nutautėjimo priežastis. Jis paskyrė 1000 JAV dolerių lietuvybei išlaikyti, o fondą pavadino Enzio Jagomasto vardu.

Enzio Jagomasto atminimo įamžinimu rūpinasi Lumpėnų (Pagėgių saviv.) pagrindinės mokyklos, kurioje mokėsi didysis lietuvininkas, bendruomenė. Vadovaujant mokytojoms Laimai Žemgulienei ir Loretai Zinovjevienei, įrengta ekspozicija, kurioje demonstruojami ir kai kurie svarbiausi Jagomastų šeimos dokumentai, atspindintys šios didžios šeimos žygdarbį.

2007 m. prie Lumpėnų (Pagėgių saviv.) pagrindinės mokyklos Enzio Jagomasto atminimui įamžinti buvo iškilmingai atidengta lenta, o nuo 2009 m. Lumpėnų (Pagėgių saviv.) pagrindinei mokyklai suteiktas Enzio Jagomasto vardas.

 

Naudoti informacijos šaltiniai:

ALMONAITIS, Vytenis; ir ALMONAITIENĖ Junona. Šiaurės skalva: keliautojo po Pagėgių kraštą žinynas. 2-asis atnaujintas ir papildytas leidimas. Kaunas: Keliautojo žinynas, 2007. 207, [1] p. ISBN 978-9955-9625-4-0.

KONDRATAS, Benjaminas. Kūrėjų pėdsakais. Kn. 7: Pagėgių kraštas. Vilnius: Karminas, 2011. 312, [2] p. ISBN 978-609-8031-13-3.

Mažosios Lietuvos enciklopedija = Encyclopaedia of Lithuania Minor = Kleinlitauische Enzyklopädie. T. 1: A – Kar. Mažosios Lietuvos fondas; [redakcinė kolegija: Vilius Pėteraitis … [et al.]; vyriausiasis redaktorius Antanas Račis]. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. 775, [1] p. ISBN 5-420-01471-8.

Lietuviška knyga – visas mano gyvenimas: paroda, skirta Enzio Jagomasto mirties 70-osioms metinėms [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, [s. a.] [žiūrėta 2015 m. lapkričio 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.mab.lt/E.Jagomastas/gyvenimas.html>.

Nuotrauka iš Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos interneto svetainės www.mab.lt

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: