Skip to content Skip to footer

Bagdonavičius Vaclovas (1941-2020)

Gimė 1941 m. rugsėjo 2 d. Gervėnuose, Kurtuvėnų valsčiuje (Šiaulių apskritis). Filosofas, Mažosios Lietuvos kultūros tyrėjas, žymiausio Vydūno gyvenimo, veiklos, filosofijos tyrinėtojas bei šio mąstytojo dvasinio palikimo skleidėjas, literatūrologas, Vydūno draugijos įkūrėjas ir ilgametis vadovas (vėliau – Garbės narys), Pagėgių krašto Garbės pilietis, filosofijos ir humanitarinių mokslų daktaras, docentas.

1960-1965 m. Vilniaus universitete Istorijos ir filologijos fakultete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, įgijo filologo bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo diplomą. 1965-1969 m. – Vilniaus universiteto tarybos mokslinis sekretorius. 1967 m. buvo vienas iš Indijos bičiulių draugijos įkūrėjų ir aktyvistų. 1969-1972 m. – Vilniaus universiteto aspirantas. Nuo 1972 m. dirbo moksliniu darbuotoju Lietuvos kultūros, filosofijos ir meno institute (vėliau pavadinimas keitėsi keletą kartų), 1992-2008 m. – ėjo šio instituto direktoriaus pareigas. 1987 m. – filosofijos mokslų kandidatas, disertacijos pagrindu parengė ir išleido monografiją „Filosofiniai Vydūno humanizmo pagrindai“. 1988 m. įkūrė Vydūno draugiją ir iki 2011 m. jai vadovavo, vėliau – tapo šios draugijos Garbės pirmininku. Vydūno palaikų parvežimo iš Detmoldo (Vokietija) ir perlaidojimo Bitėnų kapinaitėse (1991 m.) komisijos pirmininkas bei iniciatorius. 1992 m. apdovanotas Čikagos Vydūno fondo premija. 1993 m. – humanitarinių mokslų daktaras. Nuo 1996 m. dėstė Vilniaus pedagoginiame universitete, docentas.

Nuo 1997 m. – „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“  redakcinės kolegijos narys, nuo 2006 m. – pirmininkas, nuo 2008 m. – vyriausiasis redaktorius. „Mažosios Lietuvos enciklopedinio žinyno“ (2014 m. išleisto anglų, 2015 m. – lietuvių, 2018 m. – vokiečių kalba) vyriausiasis redaktorius. Lietuvos kultūros fondo valdybos, Tautos namų tarybos, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos narys,  žurnalo „Filosofija. Sociologija“ redaktoriaus pavaduotojas, almanachų „Ramuva“ ir „Naujoji sąmonė“ vienas atsakingųjų redaktorių. Išleido knygas: „Vydūno etika“ (1999 m., 2 leid. 2003 m.), „Sugrįžti prie Vydūno“ (2001 m.), „Vydūnas. Trumpa biografija“ (2005 m., 2 leid. 2008 m.), „Spindulys esmi begalinės šviesos: etiudai apie Vydūną“ (2008 m.), parengė Vydūno raštus (1-4 t., 1990-1994 m.), sudarė ir redagavo straipsnių rinkinį „Vydūnas lietuvių literatūroje“ (1994 m.), Vydūno veikalų apie sveiką gyvenseną rinkinį „Sveikata, jaunumas, grožė“; „Gimdymo slėpiniai“ (1991 m.), jo kūrybos rinkinį rusų kalba „Tikiu šventąja paslaptimi“ (1994 m.), kartu su Tomu Staniku parengė fotografinius Vydūno traktatų „Mûsû uzdavinîs“ (2010 m.) ir „Sąmonė“ (2011 m.) leidimus, drauge su prof. dr. Aušra Martišiūte-Linartiene parašė monografiją „Vydūnas“ (2017 m.) ir kt. Paskelbė daugiau kaip kelis šimtus straipsnių, brošiūrų, recenzijų Lietuvos ir užsienio spaudoje, perskaitė kelioliką pranešimų mokslinėse tarptautinėse bei Lietuvoje vykusiose konferencijose. 2009 m. doc. dr. Vaclovas Bagdonavičius apdovanotas almanacho „Varpai“ literatūrine premija bei pirmo laipsnio medaliu „Už nuopelnus Tautai ir Vilniui“.

Tradiciškai kasmet vasarą organizuojamų Vydūno draugijos stovyklų Bitėnuose metu, draugijos ir Pagėgių savivaldybės lėšomis tvarkytos Bitėnų kapinaitės, organizuoti Vydūno gyvenimo ir veiklos atmintinų datų minėjimai, Pagėgių krašto bibliotekose pristatyti nauji leidiniai.

2010 m. Pagėgių savivaldybės Apdovanojimų komisijos sprendimu, doc. dr. Vaclovui Bagdonavičiui suteiktas Pagėgių garbės piliečio vardas ir įteiktas tai patvirtinantis ženklas. Šis apdovanojimas suteiktas už Vydūno nuopelnų, kūrybinio palikimo sklaidą visuomenėje, Vydūno vardo garsinimą Pagėgių krašte, Lietuvoje ir užsienyje, už iniciatyvą perlaidoti Vydūno palaikus Bitėnų kapinaitėse, jų rekonstrukciją, tvarkymą, nenuilstamą asmeninį darbą šioje veikloje, įkvepiant Vydūno draugijos narius, 4 tomų „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ leidybą ir leidinių pristatymą Pagėgių krašte, publikacijas, kuriose minimas Pagėgių vardas, šio krašto raštijos, visuomenės veikėjų Vydūno, Martyno Jankaus, Enzio Jagomasto ir kitų krašto šviesuolių veiklos aprašymus – už visus darbus garsinant Pagėgių kraštą. 2014 m. už reikšmingiausius darbus ugdant tautinę savimonę, Vydūno idėjų skleidimą ir įprasminimą bei Mažosios Lietuvos kultūros paveldo įamžinimą ir sklaidą doc. dr. Vaclovui Bagdonavičiui įteikta Valstybinė Jono Basanavičiaus premija.

2018 m., Lietuvoje minint Vydūno metus, Vaclovo Bagdonavičiaus iniciatyva ir teikimu Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei Pagėgių savivaldybės tarybos nutarimu, Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai suteiktas Vydūno vardas.

Doc. dr. Vaclovas Bagdonavičius mirė 2020 m. kovo 22 d.  Simboliška, jog diena, kai užgeso doc. dr. Vaclovo Bagdonavičiaus gyvybė – kovo 22-oji, sutampa su diena, kai gimė rašytojas, dramaturgas, filosofas, švietėjas, kultūros veikėjas Vydūnas (tikr. Vilhelmas Storostas), kurio propaguotų vertybių tyrinėjimui, išsaugojimui ir propagavimui mokslininkas pašventė didžiąją savo gyvenimo dalį.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė 2021 m. kovo 22 d., minint doc. dr. Vaclovo Bagdonavičiaus mirties metines, teikė raštišką pasiūlymą Pagėgių savivaldybės tarybai įamžinti šio Pagėgių kraštui brangaus šviesuolio atminimą, suteikiant Vaclovo Bagdonavičiaus vardą Pagėgių mieste esančiai gatvei. Teigiamą sprendimą Taryba priėmė 2021 m. kovo 25 d. vykusio posėdžio metu.

2021 m. balandžio 29 d. įvyko doc. dr. Vaclovo Bagdonavičiaus vardo gatvės Pagėgių mieste atidarymas. Šia proga Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka sukūrė dokumentinį filmą. Įraše užfiksuota doc. dr. Vaclovo Bagdonavičiaus vardo gatvės atidarymo Pagėgiuose akimirkos, originalūs archyviniai fragment apie doc. dr. Vaclovo Bagdonavičiaus gyvenimo pėdas, įmintas Pagėgių krašte, bei išgirsti jo žmonos Virginijos Bagdonavičienės įžvalgas apie jos velionio vyro puoselėtą glaudų ryšį su šiuo kraštu, jo kultūra, istorija, biblioteka.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka parengė virtualią kraštotyrinę fotografijų parodą „Vaclovas Bagdonavičius: šviesos nešėją prisimenant…“ (nuoroda –  https://pagegiusvb.lt/naujienos/pagegiu-savivaldybes-vyduno-viesosios-bibliotekos-parengta-virtuali-krastotyrine-fotografiju-paroda-vaclovas-bagdonavicius-sviesos-neseja-prisimenant-skirta-pagegiu-krasto-g/), skirtą Pagėgių krašto Garbės piliečio, filosofo, Mažosios Lietuvos kultūros tyrinėtojo, Vydūno draugijos įkūrėjo ir ilgamečio vadovo doc. dr. Vaclovo Bagdonavičiaus 1-osioms mirties metinėms paminėti.

Naudoti informacijos šaltiniai:

In Memoriam. Šviesiam filosofo Vaclovo Bagdonavičiaus (1941.09.02 – 2020.03.22) atminimui [interaktyvus]. Vilnius: žurnalas „Vyzdys“, 2020, kovo 22 [žiūrėta 2020 m. kovo 30 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.vyzdys.com/puslapis/in-memoriam-sviesiam-filosofo-vaclovo-bagdonaviciaus-1941-09-02-2020-03-22-atminimui>.

JAŠINSKAITĖ-JASEVIČIENĖ, Milda. Vydūno viešoji biblioteka teikė pasiūlymą suteikti doc. dr. Vaclovo Bagdonavičiaus vardą Pagėgių miesto gatvei [interaktyvus]. Pagėgiai: Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka, 2021, kovo 18 [žiūrėta 2021 m. balandžio 22 d.]. Prieiga per internetą: <https://pagegiusvb.lt/naujienos/vyduno-viesoji-biblioteka-teike-pasiulyma-suteikti-doc-dr-vaclovo-bagdonaviciaus-varda-pagegiu-miesto-gatvei/>.

„Lietuvos giesmė“ (V): pokalbis su garsiu Vydūno kūrybos tyrėju ir viešintoju dr. V. Bagdonavičiumi (I) (audio). Iš: Alkas [interaktyvus]: [Vilnius]: Tėviškės alkas, 2018, balandžio 17 [žiūrėta 2020 m. birželio 19 d.]. Prieiga per internetą: <https://alkas.lt/2018/04/17/lietuvos-giesme-pokalbis-su-garsiu-vyduno-kurybos-tyreju-ir-viesintoju-dr-v-bagdonaviciumi-i-audio/>.

 „Lietuvos giesmė“ (VI): pokalbis su garsiu Vydūno kūrybos tyrėju ir viešintoju dr. V. Bagdonavičiumi (II) (audio). Iš: Alkas [interaktyvus]: [Vilnius]: Tėviškės alkas, 2018, gegužės 1 [žiūrėta 2020 m. birželio 19 d.]. Prieiga per internetą: <https://alkas.lt/2018/05/01/lietuvos-giesme-pokalbis-su-garsiu-vyduno-kurybos-tyreju-ir-viesintoju-dr-v-bagdonaviciumi-ii-audio/>.

 „Lietuvos giesmė“ (VII): pokalbis su garsiu Vydūno kūrybos tyrėju ir viešintoju dr. V. Bagdonavičiumi (III) (audio). Iš: Alkas [interaktyvus]: [Vilnius]: Tėviškės alkas, 2018, gegužės 2 [žiūrėta 2020 m. birželio 19 d.]. Prieiga per internetą: <https://alkas.lt/2018/05/02/lietuvos-giesme-pokalbis-su-garsiu-vyduno-kurybos-tyreju-ir-viesintoju-dr-v-bagdonaviciumi-iii-audio/>.

LRT.LT. Mirė filosofas, Vydūno palikimo puoselėtojas Vaclovas Bagdonavičius [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, 2020, kovo 22 [žiūrėta 2020 m. kovo 30 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1154049/mire-filosofas-vyduno-palikimo-puoseletojas-vaclovas-bagdonavicius>.

Netekome lietuvių filosofo, Vydūno draugijos garbės pirmininko Vaclovo Bagdonavičiaus (nuotraukos). Iš: Alkas [interaktyvus]: [Vilnius]: Tėviškės alkas, 2020, kovo 22 [žiūrėta 2021 m. balandžio 19 d.]. Prieiga per internetą:

<https://alkas.lt/2020/03/22/netekome-lietuviu-filosofo-vyduno-draugijos-pirmininko-vaclovo-bagdonaviciaus/>.

NOGNIENĖ, Sonata. Pagėgių bibliotekoje dalintasi Vydūno minčių šviesa interaktyvus]. Iš: Šilainės sodas: leidinys pamario krašto kultūrai [interaktyvus]. [Šilainė]: Šilainės sodas, 2016, rugpjūčio 18 [žiūrėta 2019 m. vasario 19 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiu-bibliotekoje-dalintasi-vyduno-minciu-sviesa/>.

NOGNIENĖ, Sonata. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka pakrikštyta Vydūno vardu [interaktyvus]. Pagėgiai: Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka, 2018, rugpjūčio 9 [žiūrėta 2020 m. rugpjūčio 14 d.]. Prieiga per internetą: <https://pagegiusvb.lt/naujienos/pagegiu-savivaldybes-viesoji-biblioteka-pakrikstyta-vyduno-vardu/>.

NOGNIENĖ, Sonata. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka „pakrikštyta“ Vydūno vardu [interaktyvus]. Iš: Šilainės sodas: leidinys pamario krašto kultūrai [interaktyvus]. [Šilainė]: Šilainės sodas, 2018, rugpjūčio 8 [žiūrėta 2019 m. vasario 19 d.]. Prieiga per internetą:

<https://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiu-savivaldybes-viesoji-biblioteka-pakrikstyta-vyduno-vardu/>.

NOGNIENĖ, Sonata. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje – tarptautinė konferencija „Vydūno ir Vaižganto gyvenimo ir kultūrinės-kūrybinės veiklos paralelės“ [interaktyvus]. Pagėgiai: Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka, 2019, rugpjūčio 9 [žiūrėta 2020 m. rugpjūčio 14 d.]. Prieiga per internetą: <https://pagegiusvb.lt/naujienos/pagegiu-savivaldybes-vyduno-viesojoje-bibliotekoje-tarptautine-konferencija-vyduno-ir-vaizganto-gyvenimo-ir-kulturines-kurybines-veiklos-paraleles/>.

NOGNIENĖ, Sonata. Vydūno viešoji biblioteka kvietė į sueigą „Po Vydūno ženklu“ [interaktyvus]. Pagėgiai: Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka, 2020, rugpjūčio 13 [žiūrėta 2020 m. rugpjūčio 14 d.]. Prieiga per internetą: <https://pagegiusvb.lt/naujienos/vyduno-viesoji-biblioteka-kviete-i-sueiga-po-vyduno-zenklu/>.

NOGNIENĖ, Sonata. Vydūno viešojoje bibliotekoje paminėta 21-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė [interaktyvus]. Pagėgiai: Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka, 2021, gegužės 12 [žiūrėta 2021 m. rugpjūčio 12 d.]. Prieiga per internetą: <https://pagegiusvb.lt/naujienos/vyduno-viesojoje-bibliotekoje-pamineta-21-oji-nacionaline-lietuvos-biblioteku-savaite/>.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS INFORMACIJA. Pagėgių viešajai bibliotekai suteiktas Vydūno vardas [interaktyvus]. [Šilainė]: Šilainės sodas, 2018, balandžio 9 [žiūrėta 2019 m. balandžio 22 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiu-viesajai-bibliotekai-suteiktas-vyduno-vardas/>.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos parengta virtuali kraštotyrinė fotografijų paroda „Vaclovas Bagdonavičius: šviesos nešėją prisimenant…“, skirta Pagėgių krašto Garbės piliečio, filosofo, Mažosios Lietuvos kultūros tyrinėtojo, Vydūno draugijos įkūrėjo ir ilgamečio vadovo doc. dr. Vaclovo Bagdonavičiaus 1-osioms mirties metinėms paminėti [interaktyvus]. Pagėgiai: Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka, 2021, kovo 22 [žiūrėta 2021 m. balandžio 22 d.]. Prieiga per internetą: <https://pagegiusvb.lt/naujienos/pagegiu-savivaldybes-vyduno-viesosios-bibliotekos-parengta-virtuali-krastotyrine-fotografiju-paroda-vaclovas-bagdonavicius-sviesos-neseja-prisimenant-skirta-pagegiu-krasto-g/>.

PALECKIS-KAKTAVIČIUS, Leonas. V. Bagdonavičius: Vydūnas – kelrodė žvaigždė. Iš: Alkas [interaktyvus]: [Vilnius]: Tėviškės alkas, 2019, balandžio 15 [žiūrėta 2021 m. balandžio 19 d.]. Prieiga per internetą: <https://alkas.lt/2019/04/15/v-bagdonavicius-vydunas-kelrode-zvaigzde/>.

Vaclovas Bagdonavičius. Iš: Mažosios Lietuvos enciklopedija [interaktyvus]. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2021 [žiūrėta 2021 m. balandžio 12 d.]. Prieiga per internetą:    <https://www.mle.lt/straipsniai/vaclovas-bagdonavicius>.

Valstybinė J. Basanavičiaus premija paskirta Vaclovui Bagdonavičiui. Iš: Alkas [interaktyvus]: [Vilnius]: Tėviškės alkas, 2014, lapkričio 13 [žiūrėta 2020 m. kovo 19 d.]. Prieiga per internetą: <https://alkas.lt/2014/11/13/valstybine-j-basanaviciaus-premija-paskirta-vaclovui-bagdonaviciui/>.

Vydūno metams – „Lietuvos giesmė“ (I-II) (audio). Iš: Alkas [interaktyvus]: [Vilnius]: Tėviškės alkas, 2018, kovo 18 [žiūrėta 2020 m. kovo 19 d.]. Prieiga per internetą: <https://alkas.lt/2018/03/18/vyduno-metams-%e2%88%92-lietuvos-giesme-i-audio/>.

VOVERIENĖ, Ona. Tautotyrininkas filosofas Vaclovas Bagdonavičius (1941-2020). Iš: Alkas [interaktyvus]: [Vilnius]: Tėviškės alkas, 2020, balandžio 7 [žiūrėta 2021 m. balandžio 19 d.]. Prieiga per internetą: <https://alkas.lt/2020/04/07/o-voveriene-tautotyrininkas-filosofas-vaclovas-bagdonavicius-1941-2020/>.

ŽIBAITIS, Romanas. Vaclovas Bagdonavičius Iš: Visuotinė lietuvių enciklopedija [interaktyvus]. [Vilnius]: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2021 [žiūrėta 2021 m. balandžio 12 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.vle.lt/straipsnis/vaclovas-bagdonavicius/>.

Astos ANDRULIENĖS nuotrauka

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: